[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Výpisy paměti a logy

WHDload umí ukládat paměť a produkovat různé logy, převážně pro odlaďovací účely.

Výpis paměti (memory dump)

Memory dump je celá paměť používaná nainstalovaným programem a zapsaná v daný okamžik do souboru. Velikost souboru záleží na nainstalovaném programu (je stejná jako velikost ws_BaseMemSize ve struktuře slave). Memory dump bude vytvořen, pokud je stlačen DebugKey nebo pokud je to požadováno při chybovém hlášení. Jméno dump souboru je ".whdl_memory". Standartně se ukládá do "PROGDIR:", ale to se dá změnit volbou CoreDumpPath. Existující soubor se stejným jménem bude vždycky přepsán bez varování. Pokud nainstalovaný program používá dodatečnou přídavnou RAM (ws_ExpMem), je tato paměť uložena v dalším souboru ".whdl_expmem".

Výpis registru (register dump)

Výpis registru obsahuje kompletní stav CPU, včetně MMU, CIA a custom chipu. Některé CIA a custom registr nejsou čitelné, takže jsou obsazeny ve výpisu pouze pokud byl aktivní Snoop mod. Informace budou zapsány do ASCII souboru s použitím highlight efektu (escape sekvence, CSI - Control Sequence Introducer, decimální 155). K prohlížení jsou doporučeny programy, které escape sekvence podporují (třeba More, MuchMore, Multiview, ...). Jméno výpisového souboru je ".whdl_register". Standartně se ukládá do "PROGDIR:", ale to se může změnit volbou CoreDumpPath. Pokud už soubor existuje, bude nový výpis připojen do něj za předchozí výpis.

Kompletní výpis paměti

Kompletní výpis paměti je IFF soubor obsahující obsah všech výše uvedených souborů. Předpokládané využití je zamýšleno v jiných programech. Struktura souboru je popsaná v extra include souboru s názvem whddump.i. V současné době soubor s kompletním výpisem paměti používají aplikace WHDLoadGCI (grafické rozhraní pro programátory) a SP (ukládání obrázků). Jméno souboru s kompletním výpisem paměti je ".whdl_dump". Standartně je ukládán do "PROGDIR:", ale to se může změnit volbou CoreDumpPath. Soubor se stejným jménem bude vždy přepsán novějším.

FileLog/S

Všechny přístupy na disk budou logovány, pokud je aktivována volba FileLog. Tato volba může být užitečná pro analýzu diskových operací nainstalovaného programu, pro odlaďování a optimalizační účely. Zápis do logu vytvoří tyto funkce: Každý přístup k souboru přes funkce, uvedené výše, vytvoří jednu řádku v logu. Řádka identifikuje volanou funkci, CRC čteného/zapisovaného souboru, parametry a výsledek. WHDLoad vytváří log ve svém interním LogBuffer/K/N, buffer bude zapsán při exitu z programu nebo pokud se buffer přeplní. Informace se zapíšou do ASCII souboru, jméno logu je ".whdl_log" (předtím to byl název ".whdl_filelog"). Standartně se ukládá do cesty "PROGDIR:", dá se to ale změnit pomocí volby CoreDumpPath. Pokud už existuje soubor stejného jména, výpis se bude přidávat do něj, jinak je vytvořen úplně nový soubor.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]