[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Použití

WHDLoad může být spuštěn z příkazové řádky (CLI/Shell) nebo z Workbenche.
Pokud se spustí z Workbenche přes ikonu, WHDLoad se pokusí updatovat ikonu v oblasti voleb PreloadSize, Config a možných voleb, které se změní ve startovacím oknu. Pokud je taková operace liba i při startování z příkazové řádky pomocí utilit jako WBRun (součást OS3.5/3.9), musí tyto utility umět simulovat start z Workbenche. Volby můžou být zadávány v globálním konfiguračním souboru nebo jako tooltypes nebo argumenty v příkazové řádce. Volba Slave je vyžadovaná. Ostatní volby nemusí být nutné, záleží na vašem hardware a programu který spouštíte přes WHDLoad. Když je WHDLoad spuštěn z příkazové řádky, WHDLoad se ukončuje s následujícími návratovými kódy:

Volby a globální konfigurace

Existují lokální a globální volby. Lokální volby jsou specifikované jako argumenty přes příkazovou řádku nebo tooltypy při startu z Workbenche. Globální konfigurační soubor je "S:WHDLoad.prefs". Je to obvyklý ASCII soubor a obsahuje jednu volbu na řádek. Prázdné řádky a komentáře jsou ignorovány. Komentář k řádkám začíná znakem ";" a sahá až ke konci řádky.
Ukázkový konfigurační soubor je k dispozici ve WHDLoad archivu ("S/WHDLoad.prefs").

Přehled

Seznam možných voleb

Jsou tři druhy voleb:

Sloupec "Lokální" ukazuje, jestli může být volba použita v CLI nebo jako tooltype v ikoně. Sloupec "Globální" informuje, že volba je k dispozici jen přes konfigurační soubor.

Spoustu voleb nelze použít v WHDLoadCD32. Tento sloupec ukazuje, jestli je volba v CD32 verzi WHDload použitelná.

Name of optionTypLokálníGlobálníCD³²Standartní nastavení
BranchCachespínačx--
ButtonWaitspínačxxx
Cachespínačx-x
Chkspínačx--
ChkAudPtspínačx--
ChkBltHogspínačx--
ChkBltSizespínačx--
ChkBltWaitspínačx--
ChkColBstspínačx--
ChkCopConspínačx--
ChkIntsspínačx--
ChipNoCachespínačxx-
Configřetězecx-x""
ConfigDelayčíselnáxxx400
CoreDumpspínačx--
CoreDumpPathřetězec-x-PROGDIR:
Customřetězecx-x""
Custom1číselnáx-x0
Custom2číselnáx-x0
Custom3číselnáx-x0
Custom4číselnáx-x0
Custom5číselnáx-x0
Dspínačx--
Datařetězecx-x-
DebugKeyčíselnáxx-$78 (CAA)
DCachespínačx--
ExecuteCleanupřetězecxx--
ExecutePreDiskřetězecxx--
ExecutePostDiskřetězecxx--
ExecuteStartupřetězecxx--
Expertspínač-x-
ExpChipspínačx--
ExpLocalspínačx--
Exp24Bitspínačx--
FileLogspínačx--
FreezeKeyčíselnáxx-$78 (CAA)
FullChipspínačxx-
LogBufferčíselnáxx-4096
MMUspínačxx-
NoAutoVecspínačxxx
NoCachespínačx-x
NoFileCachespínačx-x
NoFilterspínačxxx
NoMemReversespínač-x-
NoFlushMemspínačxx-
NoMMUspínačxx-
NoNetworkspínačxx-
NoResIntspínačx-x
NoReqspínačxxx
NoVBRMovespínačx-x
NoWriteCachespínačxx-
NoWriteInfospínačxx-
NTSCspínačxxx
PALspínačxxx
Preloadspínačxxx
PreloadSizečíselnáx--
Proxyřetězec-x--
QuitKeyčíselnáxxx$59 (F10)
ReadDelayčíselná-xx0
RestartKeyčíselnáxxx$78 (CAA)
SaveDirřetězecx---
SavePathřetězecxx--
ShowRegsřetězec-x-SYS:Utilities/MultiView
Slaveřetězecx-xWHDLoad.Slave
Snoopspínačx--
SnoopAGAspínačx--
SnoopECSspínačx--
SnoopOCSspínačx--
SplashDelayčíselnáxxx200
StoreBufferspínačx--
SuperScalarspínačx--
TimeOutčíselnáx-x0
WriteCachespínačx--
WriteDelayčíselnáxx-150

Types of options

číselná: parametrem volby je číslice, na příkazové řádce musíte použít desítkovou soustavu, v tooltypu je možné použít hexa hodnotu (se symbolem "$").
text: za volbou následuje ASCII řetězec
spínač: volba bude zapnuta jen použitím tohoto slova

Příklady použití

Workbench: Workbench Options
CLI nebo Shell: 1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1

Popis každé volby

ButtonWait/S

Tato volba neovlivňuje WHDload, ale je použitelná se slave.
Význam této volby je, že pokud je zvolena, zapíná čekání na stisk joysticku nebo myši ve slavem určených místech, takže si uživatel může např. prohlédnout obrázke nebo slyšet hudbu, která by jinak díky rychlému nahrávání jen problikla.

BranchCache/S

Tato volba zapíná branch cache na 68060. Na jiných CPU nic nedělá.
Volba také nic nezmůže, pokud je spolu s ní nastavená NoCache/S.

Cache/S

Tato volba zapne instrukční cache a vypne data cache pro nainstalovaný program. Na 68030 bude zapnuta také instrukční burst cache. Pokud WHDLoad používá MMU, označí Chip RAM jako Cacheable Writethrough (imprecise).
Volba nic nedělá, pokud je spolu s ní nastavenáNoCache/S.

Chk/S

Tato volba je zkratka pro aktivaci všech těchto voleb: ChkBltSize/S, ChkBltWait/S a ChkColBst/S.

ChkAudPt/S

Tato volba ověřuje, jestli ukazatele zapsané na custom audio adresy jsou vhodné adresy v ChipRAM. Ukazetele nesmí být nulové a uvnitř oblasti BaseMem. Tato funkce funguje jen ve spojitosti s jednou ze SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA voleb. Tato volba pomáhá diagnostikovat problém s rutinami přehrávajícími zvuk.

ChkBltHog/S

Tato volba testuje celou dobu, jestli není aktivován blthog (bltpri) bit in v custom.dmacon registeru. Tato volba funguje jen v souvislosti s některou z SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA voleb. Zapnutí blthog předá blitteru prioritu nad CPU, co se týče přístupu k paměti, což může způsobit problémy na některých konfiguracích hardware. Někde může to být víc výkonnější řešení, aby procesor získal pár sběrnicových cyklů navíc.

ChkBltSize/S

Tato volba testuje, jestli nainstalovaný program používá blitter korektně, aby mohly být blitter operacemi použity jen opravdu existující oblasti paměti. Tato volba funguje jen v souvislosti s některou z SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA voleb. Všechny operace blitteru jsou kontrolovány - kromě řádkového módu.

ChkBltWait/S

Tato volba zkouší, jestli nainstalovaný program správně čeká na dokončení současné operace blitteru před započetím další. Tato volba funguje jen v souvislosti s některou z SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA voleb.

ChkColBst/S

Tato volba zkouší, jestli je color bit v the custom.bplcon0 registru celou dobu nastaven. Tato volba funguje jen v souvislosti s některou z SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA voleb. Některý hardware, obzvláště flickerfixer požaduje, aby byl tento bit zapnut pro správný výstup video signálu. Pro nejlepší kompatibilitu by tento bit měl být vždy nastaven na 1. Prověřovány jsou přímé zápisy do custom.bplcon0 a všech copperlistů.

ChkCopCon/S

Tato volba zkouší, jestli nainstalovaný program nepovoluje přístup k DMA registrům pre copper pomocí custom.copcon. Volba funguje jen v souvislosti s některou z SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA voleb. Může být někdy užitečné detekovat, zda programy používají Copper pro ovládání DMA aktivit.

ChkInts/S

Tato volba zkouší každou událost přerušení, jestli je v intreq a intena zapsáno totožné nastavení pro toto přerušení. Tato volba umožňuje snadnou detekci problémů aktivace přerušení na rychlejších strojích nebo špatném hardware, které způsobují nechtěná přerušení. Kvůli tomuto jevu může nastat také situace, že pokud jsou přerušení zablokována nastavením intena ve stejný čas, kdy se přerušení uskuteční. Počínaje verzí WHDLoad 17.1 tato volba zapne také všechny bezpečnostní a klávesová ověřování pro úrovně přerušení na úrovni 4-6, která se provádí obvykle jen na úrovni 1-3.

ChipNoCache/S

Tato volba vypíná cachovatelnost Chip RAM (BaseMem). Měla by být použita na hardware, který neumožňuje cachovatelnost Chip RAM (například desky Blizzard PPC) pro vyvarování se zpomalení rychlosti nainstalovaného programu.

Config/K

Tato volba nastavuje, co se zobrazí ve startovním WHDLoad okně. Tato hodnota přepíše ws_config specifikovanou ve Slave. Pro podrobnější popis syntaxu si přečtěte o ws_config v autodocs.
Pokud není nastavena ws_config ve slave ani volbou Config/K a Slave ověřuje volby Custom1-5/K/N/ButtonWait/S spínače přes funkci resload_Control, WHDLoad přidá volbu Config/K do ikony, pokud byl spuštěn z Workbenche. Typ voleb bude odvozen ze skutečných hodnot toolypů Custom1-5/K/N (0-1 boolean, 2-63 list, >63 binární).

ConfigDelay/K/N

Tato volba specifikuje dobu v 1/50 sekundy, kterou bude WHDLoad zobrazovat startovní okno na začátku, pokud jsou na voleny nějaká tlačítka (viz Config/K a Expert/S). Pokud je ConfigDelay/K/N nižší než ReadDelay/K/N nebo SplashDelay/K/N, je ignorována. Okno je zobrazeno dokud není dokončena činnost Preload/S. Pokud zvolíte konfigurační tlačítko, časovač pro ConfigDelay se restartuje.
Pokud je volba nastavena na -1, je do okna přidáno tlačítko Start a zůstává tam, dokud není zvoleno. Startovací okno může být zavřeno i stiskem Space, Return, Enter nebo tlačítkem střelby na joysticku v portu #1. Pokud zmáčknete Esc, WHDLoad ukončí Preload/S a okamžitě skončí.

CoreDump/S

Pokud je nastavena, zpusobí při každém exitu z nainstalovaneho programu zapsání výpis paměti a registru. To se může hodit pro odlaďování programu nebo i pro ripování hudebního modulu z paměti.

CoreDumpPath

Cílový adresář pro zapisování všechny výpisy WHDLoadu.

Custom/K, Custom1/K/N, Custom2/K/N, Custom3/K/N, Custom4/K/N, Custom5/K/N

Tyto volby nejsou využívány WHDLoad, ale můžou být testovány ve slave k ovládání různých věcí (např. zapínání traineru). Custom/K může obsahovat text a Custom1-5/K můžou nést pouze číselnou hodnotu. Specifické využití těchto voleb hledejte v readme souborech u každé instalace.

D/S

Tato volba je užitečná pro ladění. Pokud je zapnuta a v paměti je detekován podporovaný softwarový freezer (HRTmon nebo Thrill Kill), WHDLoad simuluje NMI tlačítko před vykonání první CPU instrukce obsazené ve slavu.

Data/K

Touto volbou může být určen základní direktorář pro souborové operace nainstalovaného programu. Lze zadat i víc direktorářů použitím úvozovek (to znamená, že jméno direktoráře nesmí uvozovky obsahovat!). Pokud je použito víc cest, snaží se WHDLoad nahrát soubory ze všech určených direktorářů. Ukládání souborů funguje jen do prvního datového direktoráře. Tato volba ruší hodnotu ws_CurrentDir ve slave.

DCache/S

Tato volba zapíná instrukční a datovou cache pro nainstalovaný program. Pokud WHDload používá MMU, označí Chip RAM jako Cacheable Writethrough (imprecise). Na 68030 bude zapnuta i instrukční burst cache.
Volba nic nedělá, pokud je spolu s ni nastavenáNoCache/S.

DebugKey/K/N

Nastavuje rawkey hodnotu k zapsání coredump výpisu a koncem programu). Tohle funguje jen, pokud je aktivní expert mod, jestli je VBR přesunuto WHDLoadem (to znamená, že není zapnuto NoVBRMove/S a CPU je aspoň 68010) nebo pokud to podporuje sám slave.

Expert/S

Tato volba zapíná expert mod WHDLoadu. Ovlivní DebugKey/S volbu a varování během přepnutí mezi nainstalovaným programem a OS (copperlistový barevný cyklus). Pokud není aktivní expert mód, DebugKey/S není k dispozici. V expert módu se objevuje v chybových hlášeních WHDLoad další tlačítko s názvem Show Regs - to dovoluje zobrazit informace o stavu a registrech tak, jak se to i zapíše do výpisu registrů. Navíc jsou do startovního okna přidána další tlačítka na změny voleb, které se týkají odlaďování programu. Změněné volby jsouuloženy do ikony, pokud byl WHDLoad spuštěn z Workbenche.

ExecuteCleanup

S touto volbou lze zadat příkaz, který bude vykonán WHDloadem po exitu z programu. Použitím systémového příkazu Execute můžete spustit i skript.
Ukázkový skript najdete v WHDLoad archívu ("S/WHDLoad-Cleanup").

ExecutePreDisk

S touto volbou lze zadat příkaz, který WHDLoad spustí předtím, než provede jakýkoliv přístup k disku, aby nahrál/uložil data. Když dojde k přepnutí do operačního systému, příkaz je vykonán před přístupem k disku. Je také vykonán při ukončení WHDLoadu.

ExecutePostDisk

S touto volbou může být zadán příkaz, který bude vykonán WHDLoadem poté, co provede jakýkoliv přístup k disku za účelem nahrání/uložení dat. Pokud dojde k přepnutí do operačního systému, příkaz je proveden po přístupu k disku. Také je vykonán při spuštění WHDLoad.

ExecuteStartup

S touto volbou můžete určit příkaz, který bude vykonán WHDLoadem před spuštěním programu. Použitím systémového příkazu Execute můžete spustit i skript. Dá se to použít např. pro vypnutí hardware, který způsobuje problémy v souvislosti s WHDLoad, jako např IP nebo USB stack. Další informace v kapitole Problémy.
Ukázkový skript najdete v WHDLoad archívu ("S/WHDLoad-Cleanup").

ExpChip/S, ExpLocal/S, Exp24Bit/S

Pokud nainstalovaný program používá expansion memory (přes ws_ExpMem hodnotu slavu), dají se tyto volby použít k donucení WHDLoadu nastavit požadovanou oblast paměti výhradně v CHIP RAM, lokální paměti nebo 24BitDma paměti. To může mít jako výsledek snížení výkonu, protože přístup ke spedifikované paměti může být pomalejší než k Fast RAM. Můžete použít některé utility (např. SysInfo, GVPInfo,...) na test možností vaší paměti.
Tyto volby jsou pro zlepšení kompatibility nainstalovaných programů na rychlých strojích tím, že zpomalí chod programu použitím pomalé paměti.

FileLog/S

Tato volba je jen pro developerské účely. V kapitole Výpisy (dumpy) a logy najdete víc informací.

FreezeKey/K/N

Pokud používáte jeden z podporovaných softwarových freezerů (HRTMon or Thrillkill), můžete použít tuto volbu pro nastavení rawkey kódu klávesy, kterou lze vstupovat přes WHDLoad do freezeru. Aby to fungovalo, VBR musí být přesunuto WHDLoadem (to znamená, že není zapnuto NoVBRMove/S a CPU je aspoň 68010) a freezer musí být spuštěn.

FullChip/S

Užití této volby způsobuje, že WHDLoad zálohuje/vrátí nejen oblast ChipRAM požadovanou hodnotou ws_BaseMemSize ve slave, ale celou ChipRAM (execbase.MaxLocMem). Když WHDLoad používá MMU, aby chránil paměť, detekuje pouze ilegální přístupy k paměti způsobené procesorem. Neumí ale detekovat přímé přístupy k paměti způsobené koprocesory jako blitter nebo DMA disku. DMA akce jsou schopny znečistit ChipRAM, aniž by je zachytila ochrana paměti WHDLoadu. S touhle volbou nemůžou takové chyby poškodit operační systém, protože ChipRAM je zálohována/vrácena kompletně.
Nejdřív je nainstalovaný program spuštěn a dodatečná zálohovaná ChipRAM (zbytek mezi BaseMemSize a MaxLocMem) je vyplněná speciálním vzorkem. Po ukončení a návratu nainstalovaného programu WHDLoad ověřuje onu programem nepoužívanou paměť, jestli byla nějakou instrukcí změněna. Pokud ano, WHDLoad zobrazí klasickou zprávu o chybě. Jen v tomhle případě bude kompletní ChipRAM obsažená v souboru s výpisem paměti (ne v kompletní výpisu), což umožní další vyšetřování příčiny.
Tato volba může být užitečná pro tvorbu/odlaďování, aby nebyla zasažena paměť operačního systému a také pomáhá odladit zatím chybné instalace, kde se doposud nepodařilo odstranit všechny problémy nainstalovaného programu.
FullChip/S nemůže být zapnut spolu s volbou ExpChip/S. Pokud jsou použity obě, FullChip/S bude ignorován.

LogBuffer/K/N

Použitím této volby je použitý vnitřní buffer WHDloadu pro ukládání logu z FileLog/S aktivity a může být specifikovaná funkce resload_Log. Standartní velikost bufferu je 4096 bajtů. Tento buffer je alokován pouze pokud je zapnutá volba FileLog/S. Pokud je buffer plný, WHDLoad přeruší nainstalovaný program a přepne do operačního systému, aby vyprázdnil buffer a zapsal obsah do logu. Pro vyvarování se takového přepnutí by měla být vybrána větší velikost bufferu, aby unesla co nejvíc zápisů.

MMU/S

Tohle musí být zapnuto na strojích s 68030 k zapnutí funkcí souvisejících s MMU (ochrana paměti, vylepšený management cache, Snoop mód, resload_ProtectRead funkce). Na 68040/060 tato volba nemá účinek, protože MMU je zapnuto standartně. Doporučuji dát tuto funkci do globální konfigurace na všech systémech s 68030 a MMU (to znamená ne 680EC30), protože to rapidně zbýší stabilitu a bezpečnost. Pokud je současně nastavena volba NoMMU/S, nemá MMU účinek.

NoAutoVec/S

Tato volba zpusobí, že WHDLoad nevyskočí s hláškou, týkající se nečekaného přerušení autovektorem nebo NMI (vektory #25-31 / $64-$7c). Volba by měla být zapnuta na systémech/hardware, které náhodně taková přerušení vytvářejí, aby se WHDLoad zbytečně neukončoval s chybou. Tato volba nevyléčí špatně fungující hardware, který taková přerušení vytváří. Některé nainstalované programy i s touto volbou stále nemusí na nefunkčním hardware fungovat. Takže lepší by bylo odstranit nebo opravit takto problematický hardware.

NoCache/S

Volba vypne všechny cache. Tato volba má větší priority, než BranchCache/S, Cache/S, DCache/S, StoreBuffer/S a SuperScalar/S.

NoFileCache/S

Vypíná cachování souboru WHDLoadem a způsobuje, že pro každou diskovou operaci se WHDLoad přepne do OS. Tato volba ruší Preload/S.

NoFilter/S

Vypíná audio filtr. Tato volba ale funguje jen při startu, pokud nainstalovaný program změní stav audio filtru, postrádá tato volba účinek.

NoFlushMem/S

Normálně WHDLoad "splachuje" paměť při startu, aby získal co nejvíc volné paměti pro Preload/S operaci. To odstraní všecnhy nepoužívané zdroje jako knihovny a fonty z paměti. Použitím této volby WHDLoad nic z paměti nespláchne. Může být využitelná na systémech se spoustou volné paměti pro zlepšení výkonu systému (nebudou nahrávány residentní zdroje a tím se výkon zlepší).

NoMemReverse/S

Pokud je aktivní tato volba, WHDLoad nebude alokovat pamět přes flag MEM_REVERSE. Bylo hlášeno, že používání tohoto flagu způsobuje problémy na některých konfiguracích (sestavy používající paměť v PCMCIA slotu Amigy 600/1200 jako FastRAM, sestavy s M-Tec 1230/8 MiB OS3.0). Důvod tohoto problému není známý. Tato volba může pomoci i pokud je část z vyšší RAM vadná, protože WHDload pak použije nejdřív paměť na nižších adresách. Jestli máte podivná chybová hlášení, můžete zkusit tuhle volbu.
Tato volba je u Kickstartu 2.0 (V37) vždy aktivní kvůli chybě v této verzi Kickstartu, u které je možné zamrzání chodu během exec.AllocMem.

NoMMU/S

Pokud je tato volba nastavena, WHDLoad nepoužije MMU. Je to kritická a nwbezpečná volba, doporučená pouze pro testování nebo odlaďovací účely a ne pro normální použití. Více informací v kapitole MMU. Volba má prioritu nad volbou MMU/S.

NoNetwork/S

Pokud je tato volba nastavena, WHDLoad se nebude pokoušet připojit k internetu, aby ověřil aktuální verzi slave a WHDLoad.

NoReq/S

Tato volba může být použitá jen když byl WHDLoad spuštěn z příkazové řádky (CLI/Shell). Při spuštění z Workbenche nemá žádné účinky. Volba zabrání WHDLoadu zobrazovat requestery v novém, zvlášť otevřeném okně - výstupní zprávy budou vypisovány do příkazového okna, odkud byl WHDLoad spuštěn.

NoResInt/S

Tato volba zablokuje přerušení během vykonání resload funkcí (normálně jsou přerušení povolena) Přerušení můžou přehrávat zvuk, updatovat obraz nebo dělat jinou důležitou práci. Zablokování může způsobit rozhození zvuku/obrazu a jiné disfunkce. Ale nesprávně fungující přerušení můžou zničit interní oblasti WHDLoad dat, což obvykle vede k zhroucení operačního systému. Tato volba může problém vyřešit - pokud pomůže, instalačku je třeba upravit (kontaktujte autora).
Od verze WHDLoad 17.0 bude před vykonáním resload funkce ověřen blitter, zda není aktivní. Pokud ano, WHDLoad se ukončí a oznámí vám to.

NoVBRMove/S

Standartně WHDLoad přesunuje tabulku vektorů použitím VBR (Vector base Register) na odlišnou oblast paměti z $0. Výhodou toho je, že instalovaný program nemůže změnit sám tabulku vektorů, což zvyšuje stabilitu a bezpečnost WHDLoad. Některé nainstalované programy/slavy nebudou fungovat s přesunutou tabulkou vektorů. Důvodem může být, že instalovaný program používá vyjímky procesoru nebo se chová zvláštně. V takovém případě se musí tato volba použít, aby zabránila WHDLoadu stěhovat tabulku vektorů. Další výhoda přesouvání VBR je kontrola klávesnice WHDLoadem pokaždém když se stane přerušení Autovectoru. S touto kontrolou je WHDLoad schopný ukončit nainstalovaný program nezávisle na běhu nainstalovaného programu, pokud je stisknut QuitKey/S nebo DebugKey/S nebo FreezeKey/S pro vstup do monitoru. Přesun VBR požaduje alespoň procesor 68010. Na 68000 tato volba nemá žádný účinek, protože tam VBR není, tabulka vektorů vždycky začíná na adrese $0 a nemůže být přesunuta. Na 68000 WHDLoad podporuje určitý speciální hardware (ACA500, Zeus), který umožňuje umístit vektory přerušení od Autovectoru na odlišnou oblast paměti, aby byl schopen vždy podporovat možnost QuitKey/S. Tyto funkce pro speciální hardware nejsou použity při zapnutí této volby.

NoWriteCache/S

Tato volba vypíná schopnost WHDLoadu cachovat zapisované soubory. Bez této volby se WHDload pokusí cachovat všechny zápisy na disk v paměti a pozdržet skuteční zápis, dokud program není ukončen, aby se vyvaroval zbytečných přepínání do operačního systému.

NoWriteInfo/S

V případě přítomnosti této volby WHDLoad neprovede změny do .info souboru při spuštění z Workbenche. Normálně WHDLoad updatuje tooltype PreloadSize, pokud je změněn nebo v ikoně chybí a updatuje volby jako Custom1-5/K/N a ButtonWait/S, pokud změníte nastavení ve startovacím okně.

NTSC/S

V případě této volby WHDLoad použije pro nainstalovaný program NTSC displej (60Hz). Na PAL Amize je třeba nainstalovat driver pro NTSC monitor do "DEVS:Monitors/".

PAL/S

V případě této volby WHDLoad použije pro nainstalovaný program PAL displej (50Hz). Na NTSC Amize je třeba nainstalovat driver pro PAL monitor do "DEVS:Monitors/".

Preload/S

Pokud je zapnuta tato volba, WHDLoad si při startu nahraje co nejvíc souborů nebo disk images do paměti. Pokud při startu není dostatek paměti, přednahrávání souborů se ukončí. Přednahrávání zlepší výkon, když nainstalovaný program běží, protože není nutné přepínat do OS pro nahrání dat přímo z harddisku. Tato volba by měla být zapnuta vždycky.

PreloadSize/N

Tato volba říká WHDLoad, kolik dat je třeba preloadnout. Používá se jen na vypočítání stupnice, která na začátku ukazuje procenta při nahrávání. Pokud je nainstalovaný program spuštěn z Workbenche, WHDLoad sám zapíše/updatuje součet dat do tooltypu v ikoně po návratu do systému (kromě případu, kdy si to nepřejete a je přítomna volba NoWriteInfo). Číslo u Preload není jen součet velikosti všech souborů, ale můžete můžete přibližně spočítat hodnotu sám.
Jsou tu dvě možné fáze procestu Preload, které jsou zobrazovány odlišnými barvami stupnice nahrávání pro Preload. Pokud obsahuje Slave flag WHDLF_Examine, WHDLoad shromáždí meta data souborového systému pro soubory k Preloadu. Barva této první fáze je standardně černá. Druhá fáze, která probíhá vždy, kdy je volba Preload přítomna, má modrou barvu.

Proxy/K

Použitím této volby může být specifikovaná HTTP proxy. Má smysl jen, když není k dispozici přímé připojení WHDLoad k internetu, protože WHDLoad zkouší jen jeden jednoduchý požadavek na HTTP akci. Syntax pro specifikaci proxy je [user:password@]hostname[:port]. Hostname proxy je nutné. Port pro proxy je volitelný a standartně nastaven na hodnotu 80. Pokud vyžaduje proxy hesla, musí být uveden login i heslo. WHDLoad podporuje jen základní ověření údajů.

QuitKey/K/N

Nastavuje rawkey kód klávesy určené pro konec programu. Funguje jen, pokud je VBR přesunuta WHDLoadem a (NoVBRMove/S nesmí být zapnuta a CPU musí být aspoň 68010) nebo pokud to slave podporuje.

ShowRegs/K/N

Tato volba je použitelná jen v souvislosti s volbou Expert/S. S touto volbou můžete určit program k zobrazení výpisu registrů, který WHDLoad použije, pokud stisknete tlačítko Show Regs. WHDLoad za zadaný příkaz pro příkazovou řádku přidá jménou souboru dočasně zapsaného výpisu (v současnosti je to T:.whdl_register).

Slave

Jméno slavu, který by měl WHDLoad nahrát a použít. Slave obsahuje kód, důležitý pro spuštění nainstalovaného programu a použití WHDload funkcí.

Snoop/S, SnoopAGA/S, SnoopECS/S, SnoopOCS/S

Tyto volby zapnou Cia/Custom registr snoop schopnosti WHDLoadu.

ReadDelay/K/N

Tato volba specifikuje dobu v 1/50 vteřiny, kterou bude WHDLoad čekat poté, co nahraje data z disku a také počká tuto dobu po dokončení Preload/S operace. To řeší problémy s připojenými drivy (napr. CD mechaniky), které chtějí něco udělat po načtení, např. vypnout motor.

RestartKey/K/N

Použitím této volby můžete nastavit rawkey kód klávesy, kterou může WHDLoad zrestartovat nainstalovaný program.

SaveDir/K

Tato volba zadává poddirektorář pro save funkce nainstalovaného programu v souvislosti s volbou SavePath/K. Dělá to tak místo určení cesty samotným WHDLoad, pokud máte nainstalováno víc verzí hry, která používá stejný slave, ale má nekompatibilní formát save pozic. Může se také hodit, pokud slave neobsahuje jméno hry a název slave souboru není takový, jaký by se vám líbíl pro název direktoráře pro save funkce hry.

SavePath/K

Tato volba přinutí WHDLoad, aby přesměroval všechny zapisovací operace nainstalovaného programu na jiné místo na disku. Tato volba určuje základní direktorář pro všechny nainstalované programy, každý nainstalovaný program tu bude mít svůj vlastní poddirektorář. Poddirektorář vytvoří (během první save operace) sám WHDLoad, pokud už neexistuje. Jméno poddirektoráře může být upřesněno volbou SaveDir/K nebo bude samo určeno WHDLoadem z informací uvnitř slave (ws_name nebo název slave souboru). Interně bude tato cesta pro ukládání vedena jako dodatečný Data direktorář.

SplashDelay/K/N

Tato volba speficikuje dobu v 1/50 vteřiny, po kterou WHDLoad ukazuje informační okno při startu. Pokud je SplashDelay/K/N menší než ReadDelay/K/N, je hodnota ignorována a okno bude zobrazeno po dobu určenou v ReadDelay/K/N. Okno je zobrazeno aspoň tak dlouho, dokud se nenahrají všechny soubory do paměti při operaci Preload/S. Pokud SplashDelay=0, nebude zobrazeno žádné okno. Jestliže je volba nastavena na 0, nebude zobrazeno žádné okno. Pokud je volba nastavena na -1, na startovní okno je přidáno tlačítko Start a okno nezmizí, dokud nekliknete na tlačítko nebo nestisknete Space, Return, Enter nebo tlačítko střelby na joysticku v portu #1. Pokud je stlačeno Esc, WHDLoad okamžitě zastaví operaci Preload/S a ukončí se. Viz ConfigDelay/K/N.

StoreBuffer/S

Tato volba zapíná Store Buffer na 68060. Na jiných CPU nemá účinek. Účinek nemá ani v případě, že je zapnuta volba NoCache/S.

SuperScalar/S

Tato volba zapne v 68060 schopnost vykonávat multi instrikcu za jeden strojový cyklus. Na jiných CPU nemá účinek. Účinek nemá ani v případě, že je zapnuta volba NoCache/S.

TimeOut/K/N

V případě nastavení WHDLoad ukončí nainstalovaný program po specifikované době. Požaduje, aby nebyla nastavena volba NoVBRMove/S a aby nainstalovaný program nemodifikoval ciaa.ciatod timer. Doba musí být v 1/50 vteřiny, Pro zjištění potřebného času zapnete volbu Expert/S a nastavte DebugKey/K/N, když dosáhnete momentu, kdy má program skončit, zmáčknete debug klávesu. Teď prohlédněte vytvořený .whdl_register soubor a hledejte hodnotu ciaa-event. Jestliže frekvence vašeho zdroje je 50 Hz, pak nalezenou hodnotu můžete rovnou použít, pokud je frekvence 60 Hz, musíte násobit hodnotu krát 5/6.

WriteCache/S

Tato volba zapíná schopnost WHDLoadu používat cache pro zápisy na disk. WHDLoad se standardně chová, jakoby volba byla vždy zapnuta a jediný smysl jejího použití je tedy na přepsání případné globálně aktivní volby NoWriteCache/S - takže jen pokud chcete mít volbu vypnutou a standardně mít povolenou jen pro pár instalací.

WriteDelay/K/N

Tato volba specifikuje dobu v 1/50 vteřiny, kterou bude WHDLoad čekat po zapsání čehokoliv fyzicky na disk. Platí pro všechny resload_Save#? funkce a FileLog/S volbu. Tohle má význam, protože filesystémy většinou nezapisují data okamžitě na disk. Trvá nějakou dobu (1..3 sec) updatovat všechny struktury filesystému. Standartní hodnota WriteDelay je 150, což způsobí, že WHDLoad počká 3 vteřiny po každém zápisu na harddisk. Můžete tuto hodnotu nastavit na nulu, ale pak byste neměli nikdy ukončovat program resetem, protože zapsaná data nemusí být zapsána na disk kompletně.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]