[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

WHDLoadin dumpit ja lokitiedostot

Lähinnä vianetsintätarkoituksiin WHDLoad voi luoda useita dumppi- ja lokitiedostoja.

Muistidumppi

Muistidumppi on koko asennetun ohjelman käyttämä muisti kirjoitettuna tiedostoon. Dumpin koko riippuu asennetusta ohjelmasta (se vastaa Slave-rakenteen ws_BaseMemSize-arvoa). Muistidumppi luodaan, jos DebugKey-näppäintä painetaan tai CoreDump-painiketta painetaan virheen jälkeen. Luodun muistidumpin tiedostonimi on ".whdl_memory". tallennuspaikan oletus on "PROGDIR:", mutta sitä voidaan muuttaa CoreDumpPath-valinnalla. Olemassa oleva, saman niminen tiedosto ylikirjoitetaan aina. Jos asennettu ohjelma käyttää lisäksi Expansion-muistia (ws_ExpMem), se tallennetaan nimelle ".whdl_expmem".

Rekisteridumppi

Rekisteridumppi sisältää CPU:n (sekä MMU:n), CIA:n ja erikoispiirien täydellisen tilan. Joitain CIA- ja Custom-rekistereitä ei voi lukea, ja ne ovat mukana dumpissa vain jos Snoop-tila on aktiivinen. Tiedot kirjoitetaan ASCII-tiedostoon korostettuna Escape-jaksoilla (käyttäen CSI - Control Sequence Introducer -merkkiä, desimaali 155). Tarkasteluun suositellaan Escape-jaksoja tukevaa ohjelmaa (esim. More, MuchMore, MultiView jne.). Dumppitiedoston nimi on ".whdl_register" ja tallennuspaikan oletus on "PROGDIR:", muta sitä voidaan muuttaa CoreDumpPath-valinnalla. Jos saman niminen tiedosto on jo olemassa, dumppi lisätään sen loppuun - muuten luodaan uusi tiedosto.

Täydellinen dumppitiedosto

Täydellinen dumppitiedosto on IFF-tiedosto, joka sisältää kaikkien aiempien dumppitiedostojen sisällön. Se on suunniteltu muiden sovellusten käyttöön. Tiedoston rakenne on kuvattu ylimääräisessä include-tiedostossa nimeltä whddump.i. Tällä hetkellä täydellistä dumppitiedostoa lukevat sovellukset WHDLoadGCI (graafinen ohjelmoijan käyttöliittymä) ja SP (tallenna kuva). Luodun täydellisen dumppitiedoston nimi on ".whdl_dump". tallennuspaikan oletus on "PROGDIR:", mutta sitä voidaan muuttaa CoreDumpPath-valinnalla. Nykyinen tiedosto ylikirjoitetaan aina.

Tiedostohakuloki

Jos FileLog/S-valinta on käytössä, kaikki levyhaut kirjataan lokiin. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos halutaan analysoida asennetun ohjelman levynkäyttöä vianetsintä- ja optimointitarkoituksiin. Seuraava resload-toiminto luo kirjauksen lokitiedostoon:Kukin tiedoston käyttö yllä olevien toimintojen kautta luo yhden rivin lokitiedostoon. Rivillä on kutsuttu funktio, luetun/kirjoitetun datan CRC-tarkistussumma, parametrit sekä tulos. WHDLoad kerää lokikirjaukset sisäiseen LogBuffer/K/N-puskuriin. Puskuri tyhjennetään poistuttaessa tai kirjauksen aikana, jos puskuri on täynnä. Tiedot kirjoitetaan ASCII-tiedostoon. Dumppitiedoston nimi on ".whdl_log" (WHDLoad v18.0:aa aiemmissa versioissa se oli ".whdl_filelog"). tallennuspaikan oletus on "PROGDIR:", mutta sitä voidaan muuttaa CoreDumpPath-valinnalla. Jos saman niminen tiedosto on jo olemassa, dumppi lisätään sen loppuun - muuten luodaan uusi tiedosto.

Muokatut lokikirjaukset

WHDLoad-versiosta 18.0 alkaen on mahdollista luoda ylimääräisiä muokattuja lokikirjauksia tiedostoon ".whdl_log" käyttämällä toimintoa resload_Log. Kirjaukset voidaan muotoilla käyttäen sprintf-tyyppisesti muotoiltua merkkijonoa ja parametreja. Merkinnät tallennetaan väliaikaisesti LogBuffer/K/N-puskuriin, jotta vältetään vaihto takaisin käyttöjärjestelmään. Jos kirjauksia on suuri määrä, LogBufferin kokoa pitää kasvattaa vastaavasti. Jotta lokikirjaukset kirjoitetaan, valinta FileLog/S pitää aktivoida.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]