[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Copyright – Autorské práva

WHDLoad a ostatné súbory v archíve WHDLoad sú chránené autorským zákonom. Všetky práva sú vyhradené pre Bert Jahn (1995-2021).

Licencia

Komerčné použitie je povolené len s explicitným písomným súhlasom autora.
Je prísne zakázané modifikovať akúkoľvek časť WHDLoad archívu, okrem priložených zdrojových kódov, ktoré môžu byť modifikované a znovu použité.
Redistribúcia je povolená len ak je absolútne bezplatná.

Disclaimer - Prehlásenie

Tento produkt je poskytovaný bez akejkoľvek záruky. Beriete na seba všetko riziko, ktoré plynie z používania, výsledku a výkonu tohto produktu. V prípade, kedy by sa ukázalo, že tento program je závadný, preberáte zodpovednosť a hradíte všetky potrebné služby a iné výdavky spojené s opravou. Za žiadnych okolností nesmie byť autor tohto produktu braný na zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú štandartným, neobvyklým alebo náhodným použitím tohto programu. Prípadná strata dát je spôsobená Vami alebo je zavinená treťou osobou alebo môže byť zavinená používaním tohto programu na iné než určené účely. A to i v tom prípade, ak vlastník alebo tretia osoba bola informovaná o prípadných možnostiach poškodenia.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]