[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

DIC * Disk Image Creator - Vytvára obraz z disku

DIC je program na vytváranie súborového obrazu (disk image) z diskety. DIC číta obsah diskety cez zadané zariadenie (napr. "trackdisk.device" pre DF0:) a zapisuje načítané dáta do súboru v aktuálnom adresári. Meno disk image bude "Disk.1", kde "1" je poradie načítanej diskety. Číslo sa zvyšuje po každom ďalšom načítaní diskety. Pomocou voľby Name je možné určiť iné meno.

DIC vie taktiež čítať iné zariadenia, napr. RAD:, PC0: alebo DS0: a HD diskety.

Ak nejaká zo stôp nemôže byť načítaná, DIC zobrazí hlásenie, kde je možné poškodenú stopu preskočiť alebo sa znovu pokúsiť o jej načítanie. V neinteraktívnom prostredí je štandartne nastavené, aby sa poškodené stopy automaticky preskakovali.
Preskočená stopa bude v image identifikovaná signatúrou "TDIC", čím je možné chybu neskôr identifikovať.

DIC vie čítať diskety i čiastočne a to pomocou voľby SIZE/K/N. DIC pri tejto voľbe vynechá dáta, ktoré sa nachádzajú za danou hranicou. To sa môže hodiť, ak posledné stopy na diskete nie sú využité.

Stopy môžu byť preskočené automaticky pomocou SKIPTRACK/K/N. To sa hodí pri inštalovaní hier, ktoré obsahujú ochranu (napr. RN-Copylocks na stope 1).

Ak je zapnutá voľba PEDANTIC/S, DIC sa ukončí hneď, ako narazí na vadnú stopu.

DIC môže byť kedykoľvek prerušený stlačením Ctrl-C.

Inštalácia:

Skopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

Použitie

Interaktívny spôsob:

Ak chcete DIC použiť v inštalačnom skripte, použite voľby FD=FIRSTDISK/K/N, LD=LASTDISK/K/N a PEDANTIC/S. Na diskety s ochranou proti fyzickému kopírovaniu použite SKIPTRACK/K/N. Ak je to možné, používajte voľbu SIZE/K, čím ušetríte mnoho diskového miesta na celom svete ;-).

Voľby:

DEVICE,NAME,SKIPTRACK/K,SIZE/K,FD=FIRSTDISK/K/N,LD=LASTDISK/K/N,PEDANTIC/S
DEVICE odkiaľ má DIC načítať obsah disku
štandardne "DF0:"
príklad: "RAD:"
NAME meno pre image, ktorý vytvárate. Ak nie je zadané, bude použité meno vo formáte "Disk.X", kde X je štandartne 1. Ak použijete iné ako štandardné nastavenie, hodnoty funkcií FIRSTDISK/K/N a LASTDISK/K/N sa nastavia na 1, čo znamená že sa načíta len 1 disk.
SKIPTRACK/K/N číslo stopy, ktorá sa nemá čítať, prázdne miesto bude vyplnené reťazcom "TDIC", nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako je možné definovať vynechanie stôp:
formátvynechané tracky
1-51,2,3,4,5
2,902,90
2*22,4,...,156,158
10-20*510,15,20
1-5,7,99-104*21,2,3,4,5,7,99,101,103
SIZE/K veľkosť obrazu, ktorý chcete vytvoriť. Je to užitočné, ak sa na diskete nachádzajú nepoužité, resp. prázdne stopy. Ak zadaná veľkosť obrazu prevyšuje veľkosť diskety, bude táto hodnota ignorovaná.
FD=FIRSTDISK/K/N   číslo prvého disku
štandardne "FD=1"
príklad: "FD=0"
LD=LASTDISK/K/N číslo posledného disku
štandardne "LD=999999"
príklad: "LD=3"
PEDANTIC/S ak je nastavené, DIC automaticky skončí načítavanie, ak sa vyskytne chyba diskety. Malo by to byť použité v inštalačných skriptoch.

Návratový kód

Návratový kód je 0, ak boli správne načítané (od FD do LD) všetky požadované diskety. Inak bude návratový kód 10.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]