[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Výpisy pamäte a záznamy

WHDLoad vie ukladať pamäť a produkovať rôzne záznamy, čo je určené prevažne na odlaďovacie účely.

Výpis pamäte (memory dump)

Memory dump je celá pamäť používaná nainštalovaným programom a zapísaná v daný okamih do súboru. Veľkosť súboru záleží na nainštalovanom programe (je rovnaká ako veľkosť ws_BaseMemSize v štruktúre slave). Memory dump sa vytvorí, ak je stlačený DebugKey alebo ak pri chybovom hlásení stlačíte CoreDump tlačidlo. Meno dump súboru bude ".whdl_memory". Štandartne sa ukladá do "PROGDIR:", ale to môže byť zmenené pomocou voľby CoreDumpPath. Existujúci súbor s rovnakým menom bude vždy prepísaný bez varovania. Ak nainštalovaný program používa dodatočnú Fast RAM, bude táto pamäť uložená v súbore ".whdl_expmem".

Výpis registra (register dump)

Výpis registra obsahuje kompletný stav CPU, vrátane MMU, CIA a custom chipu. Niektoré CIA a custom register nie sú čítateľné, takže sú obsiahnuté vo výpise len ak bol aktívny Snoop mód. Informácie budú zapísané do ASCII súboru a budú zvýraznené pomocou escape sekvencií (použitím CSI - Control Sequence Introducer, decimal 155). Na prehliadanie sú doporučené programy, ktoré escape sekvencie podporujú (napr. More, MuchMore, Multiview, ...). Meno dump súboru bude ".whdl_register". Štandartne sa ukladá do "PROGDIR:", ale to môže byť zmenené pomocou voľby CoreDumpPath. Ak už súbor existuje, bude nový výpis pripojený k predchádzajúcemu.

Záznam prístupov k súborom (Filelog)

Všetky prístupy na disk budú zaznamenávané, ak je aktivovaná voľba FileLog. Táto voľba môže byť užitočná na analýzu diskových operácií nainštalovaného programu, ďalej na odlaďovacie a optimalizačné účely. Nasledujúce resload funkcie budú tvoriť položky tohto záznamu: Každý prístup k súboru cez funkcie, ktoré sú vyššie uvedené, vytvorí jeden riadok v logu. Riadok identifikuje volanú funkciu, parametre a výsledok. WHDLoad tieto položky zhromažďuje v internom zásobníku. Tento zásobník bude vyčistený pri ukončení programu alebo počas prístupov, ak sa preplní. Informácie sa zapíšu do ASCII súboru, meno záznamu bude ".whdl_filelog", štandartne sa ukladá do "PROGDIR:", dá sa to ale zmeniť pomocou voľby CoreDumpPath.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]